Wie zijn wij?‎ > ‎

Privatieverklaring

Privacyverklaring.

Deze tekst is een integraal deel van het Huishoudelijk Reglement en is altijd het voorwerp van mogelijke aanpassingen en wijzigingen in de toekomst. 

Gevangenismuseum vzw (GMM) hecht grote waarde aan uw privacy en neemt een voorzichtige houding aan in het verzamelen van deze gegevens. In het kader van haar werking en dienstverlening verwerkt het Gevangenismuseum de persoonsgegevens in overeenstemming met de bestaande wetten en regelgeving, waaronder de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" valt (AVG), ook gekend als “General Data Protection Regulation” GDPR). In het Huishoudelijk Reglement van de vereniging vindt men het GDPR-register met de lijsten van persoonsgegevens en het beheer ervan: 

1.   De medewerkers van GMM.

2.   De sympathisanten van GMM.

3.   De personen die destijds in de Rijksweldadigheidskoloniën verbleven.

Wie zijn jaarlijks lidgeld betaalt, aanvaardt de regeling zoals beschreven in deze tekst.

Er kunnen foto- of camerabeelden genomen worden als u deelneemt aan onze activiteiten. De verworven beelden worden enkel verwerkt in het kader van promotie en communicatie van de werking van het Gevangenismuseum. De verworven beelden worden nooit zonder voorafgaande toestemming aan derde partijen verstrekt. Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden, dient u ons dit schriftelijk mee te delen voor de aanvang van een activiteit. 

Als Gevangenismuseum vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt enkel en alleen voor de doeleinden waarvoor u deze aan ons heeft gegeven. Voor de personen jonger dan 16 jaar worden de persoonsgegevens nooit verwerkt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Uw persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is (bijvoorbeeld: criterium voor de aanvraag van subsidies, erkenning van de vereniging, bij politieverordening).Gevangenismuseum vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Voor de gegevens die van invloed zijn op de financiële administratie is dat voor de duur van wat op grond van de wet is vereist.

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hierna vermelde adres kunt u ons hiervoor contacteren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, dient u zich bij de aanvraag te legitimeren.

Gevangenismuseum vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring worden in ons archief opgeslagen. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, of als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via onze contactgegevens:

Gevangenismuseum

info@gevangenismuseum.be

U hebt natuurlijk altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel   https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  

 

 

 

Comments