Wie zijn wij?‎ > ‎

OrganisatieGevangenismuseum vzw (GMM) is een vereniging van ca. 60 enthousiaste vrijwilligers, die bestaat uit een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur, beiden geleid door de voorzitter. In de Algemene Vergadering worden vooral strategische beslissingen genomen voor het richtinggevend beleid op (midden-) lange termijn. In de Raad van Bestuur worden deze keuzes voorbereid en nadien ook uitgevoerd.

Naast de vzw zijn er ook nog groepen, die het Gevangenismuseum vzw ondersteunen:
 • de Vriendenkring van het Gevangenismuseum (GMM VriKri) fungeert als een aparte feitelijke vereniging met ca 250 leden. Zij verlenen hun steun aan GMM door het betalen van een jaarlijkse bijdrage en ontvangen in ruil de nieuwsbrief, zodat zij als de eersten op de hoogte blijven van alle activiteiten van Gevangenismuseum vzw. Voor hen wordt er jaarlijks een activiteit georganiseerd.
 • de Sympathisanten van het Gevangenismuseum zijn een groep van ca 3000 personen, die belangstelling tonen voor de activiteiten van het Gevangenismuseum. Zij worden bij de grote evenementen op de hoogte gebracht.
 • de Helpers van het Gevangenismuseum verlenen als vrijwilliger onbezoldigd en uit vrije wil hulp bij diverse hand- en spandiensten van GMM-activiteiten.
 • de MuseumContactPersonen (MCP) zijn personeelsleden van het gevangeniswezen die ervoor zorgen dat documenten en voorwerpen, die in onbruik raken en die waardevol zijn voor de geschiedenis van het gevangeniswezen, in bruikleen worden  geschonken aan het Gevangenismuseum. In elke Vlaamse gevangenis is één MCP-er actief.
 • de Externe Adviseurs van het Gevangenismuseum zijn (professionele) ervaringsdeskundigen die op verzoek advies geven aan GMM vzw.
 • de Gidsengroep van Merksplas is een samenwerking tussen GMM en Toerisme Merksplas, die gidsbeurten verzorgt in Merksplas, dus ook op het voormalige landlopersdomein van Merksplas.
Uit dit geheel van deze bestuursleden en vrijwilligers werden werkgroepen samengesteld die de nodige stappen volgen van elk erfgoedproject: verzamelen, inventariseren, conserveren, bestuderen, ontsluiten:
 • In de Werkgroep Beleid & Strategie (GMM Wg B&S) worden voorstellen ontwikkeld voor een beleid op langere termijn en voor de plaats van het museum in de samenleving.
 • In de Werkgroep Archief (GMM Wg Arch) worden gegevens, boeken, documenten en objecten verzameld, geïnventariseerd en geconserveerd, zodat ze beschikbaar zijn voor verder onderzoek en/of voor deelname aan tentoonstellingen.
 • In de Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek (GMM Wg WO) worden de specifieke aspecten van de landloperij en criminaliteit grondig bestudeerd, hetzij in het eigen archief, hetzij in samenwerking met andere archiefdepots, zodat deze kunnen worden ontsloten in het museum, in tentoonstellingen, publicaties, voordrachten, enz.
            Enkele concrete voorbeelden zijn:
            > Onderzoeken van landlopersdossiers in het Rijksarchief van Beveren:
                =  er werden 18000 scans gemaakt van  de inschrijfregisters (1891-1912)
                     Deze 100.000 namen en gegevens  worden nu overgebracht naar een  xls-bestand.
                = fijnmazige inventarisatie van de RWK-dossiers.
                = bestuderen van de periode 1938-1940 waarbij er Joodse vluchtelingen
                    verbleven in de de gevangenissen van Merksplas en Wortel.
            > "Oral History": afnemen van interviews bij (ex-)landlopers en 
                 personen die met hen hebben gewerkt.
 • De Werkgroep Tentoonstelling (GMMWg Tento) organiseert een jaarlijkse (tijdelijke) tentoonstelling over het thema vrijheidsberoving. Na de keuze van het onderwerp volgt de uitdieping van de inhoud en de presentatie ervan voor de sterk geïnteresseerden en voor Jan-met-de-pet.
 • De Werkgroep Communicatie (GMM Wg Com) zorgt ervoor dat het Gevangenismuseum heel herkenbaar wordt gepresenteerd naar de buitenwereld toe, met behulp van nieuwsbrieven, website en sociale media.